Politika varstva osebnih podatkov


1. O Politiki varstva osebnih podatkov

Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev uporabnikov ter drugih oseb (v nadaljevanju: Uporabniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani ALPVENT GMBH  (v nadaljevanju: ALPVENT) ter pravicami Uporabnikov na tem področju. Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov. V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:
kontaktne informacije ALPVENT in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Uporabnikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov Uporabnikov,
posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države,
čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
pravice Uporabnikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.
Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na Uporabnikov, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov Uporabnikov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, je ALPVENT. V ALPVENT je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu info@alpvent.com.

3. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe
ALPVENT obdeluje osebne podatke Uporabnikov za prodajo blaga in/ali storitev. V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ALPVENT obdeluje osebne podatke Uporabnikov za naslednje namene: identifikacija Uporabnika, priprava ponudbe, sklenitev pogodbe, dobava storitev ali izdelkov, dostava izdelkov in/ali dokumentacije na dom, obveščanje o spremembi zakonodaje na določenem področju, izvajanje sprememb pogodbenega razmerja, obračunavanje storitev, reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij Uporabnikov, pošiljanje obvestil Uporabnikom v zvezi z izvajanjem pogodbenega razmerja, izvajanje morebitnih postopkov izterjave, prodaja terjatev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med ALPVENT in Uporabnikom.

Obdelava na podlagi zakona
ALPVENT obdeluje osebne podatke Uporabnikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja in prekinitev pogodbe.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva ALPVENT
ALPVENT lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva ALPVENT ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se podatki nanašajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o Uporabniku, ALPVENT opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani obliki na primer predstavlja zakonito uporabo podatkov za trženjske in druge poslovne oziroma tehnične analize ALPVENT. Kot dodaten ukrep pri nekaterih oblikah nadaljnje podatkov o prometu se lahko uporabi tudi brisanje določenih podatkov. Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov sodi med zakonite interese tudi neposredno trženje. Za potrebe neposrednega trženja lahko ALPVENT tudi brez privolitve oblikuje profile Uporabnikov na podlagi osnovnih informacij, kot so na primer naročene storitve ali izdelki ali pretekli trženjski stiki z Uporabnikom zlasti glede izraženega interesa ali odsotnosti interesa za določene storitve ali izdelke. Uporabnik lahko navedeni obdelavi ugovarja skladno s točko 6/iv Politike. Na podlagi zakonitega interesa lahko ALPVENT Uporabnike za namene izboljšave storitev kontaktira za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. ALPVENT zaradi tehtanja tega interesa z interesi Uporabnika ne kontaktira ponovno tistih Uporabnikov, ki so temu ugovarjali. ALPVENT ima zakonit interes podatke do preteka zakonitega roka hrambe anonimizirati oziroma agregirati in nadalje uporabljati za analize in raziskave za potrebe trženja, načrtovanja omrežja in podobno. Drugi zakoniti interesi lahko vključujejo uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih. ALPVENT lahko v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o Uporabnikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi drugim operaterjem, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom.

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov
Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da ALPVENT. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe, prilagojene posameznikovim uporabniškim navadam ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Uporabnik Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova lahko vključuje posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil ALPVENT med brskanjem na spletu. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli ALPVENT, pri čemer si ALPVENT pridržuje pravico do identifikacije stranke. Spremembo soglasja je med drugim mogoče urediti preko kontaktnega centra. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje Uporabnika, ki ga prejme ALPVENT. Možnost preklica soglasja na predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju Uporabnika z ALPVENT.
Soglasje lahko da eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo dokler ga eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni.

4. Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)

ALPVENT lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o Uporabnikih:
(i) osebam, ki za ALPVENT izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika;
(ii) osebam, ki za ALPVENT opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, ali sodelujejo z ALPVENT na področju trženja in prodaje lastnih storitev ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki;
Podatke o prometu smejo znotraj ALPVENT obdelovati le pooblaščene osebe, ki pod nadzorstvom ALPVENT skrbijo za zaračunavanje ali upravljanje prometa, odgovarjajo na vprašanja Uporabnikov, odkrivajo prevare, tržijo, zagotavljajo storitve z dodano vrednostjo ali opravljajo druge naloge, pri katerih je potrebna obdelava osebnih podatkov, pri čemer mora biti ta obdelava omejena na obseg, ki je potreben za namene takih dejavnosti.
Posredovanje podatkov v tretje države se zagotavlja v skladu z zakonskimi podlagami za iznos podatkov v tretje države, ki jih predpisujejo pravo EU ter veljavni slovenski predpisi. Mogoče podlage vključujejo:
izvedbeni akt Evropske komisije o ustreznosti varstva v tretji državi;
zavezujoča poslovna pravila, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov, če so ta ustrezno odobrena;
standardna določila o varstvu podatkov;
drug mehanizem, ki ga dopušča Splošna uredba o varstvu podatkov.

5. Hramba osebnih podatkov

Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost. Če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve Uporabnika zaradi trženja storitev, prodaje blaga ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve.

6. Pravice Uporabnikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

ALPVENT zagotavlja Uporabnikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejema zahteve. ALPVENT lahko rok za uresničevanje pravic Uporabnika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če ALPVENT podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti Uporabnika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.
ALPVENT sprejema zahteve v zvezi s pravicami Uporabnika na elektronski naslov ALPVENT ali po pošti na naslov info@alpvent.com.
Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto Uporabnika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko ALPVENT zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če so zahteve Uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje ALPVENT:
zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Podjetje ALPVENT omogoča Uporabnikom naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:
pravico o umiku soglasja,
pravico do odstopa,
pravico do popravka,
pravico do omejitve obdelave,
pravico do prenosljivosti podatkov,
pravico do ugovora,
pravico do vložitve pritožbe in
pravica do dostopa do izbrisa (»pozabe«)
Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja ALPVENT  prejeti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:
nameni obdelave;
vrste osebnih podatkov;
uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
kadar osebni podatki niso zbrani od Uporabnika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za Uporabnika.
Na podlagi zahteve Uporabnika podjetje ALPVENT zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko ALPVENT zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

Pravica o umiku soglasja
Kjer obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem soglasju, lahko to soglasje kadar koli umaknete. Soglasje lahko umaknete pisno na naslov AlpVent GmbH, Toppelsdorf 49, 9161 Maria Rain, Avstrija, s pripisom “za DPO”.

Pravica do dostopa
Od podjetja AlpVent GmbH lahko kadar koli zahtevate informacije o osebnih podatkih, ki jih hrani o vas, vključno z informacijami o tem, katere vrste vaših osebnih podatkov hrani, za kaj jih uporablja, kje jih zbira, če ne neposredno od vas, in komu so bili razkriti, če je to primerno, obdobje hrambe vaših osebnih podatkov, kakšne so vaše pravice, vezane na vaše osebne podatke, ter informacije o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev (vključno z oblikovanjem profilov) in o razlogih zanj ter pomen in predvidene posledice take obdelave za vas.

Pravica do popravka
Od podjetja AlpVent GmbH lahko kadar koli zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov, ki jih ima o vas.

Pravica do omejitve
Od podjetja AlpVent GmbH lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če:
oporekate točnosti svojih osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki ga podjetje AlpVent GmbH potrebuje za preverjanje točnosti podatkov;
je obdelava nezakonita in zahtevate omejitev obdelave namesto izbrisa svojih osebnih podatkov;
vaših podatkov podjetje AlpVent GmbH ne potrebuje več, a jih mora hraniti za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov;
ugovarjate obdelavi, medtem ko podjetje AlpVent GmbH preverja, ali njegova zakonska podlaga prevladuje nad vašo.

Pravica do prenosljivosti
Na vašo zahtevo bo podjetje AlpVent GmbH, kadar je to tehnično izvedljivo, vaše osebne podatke prenesel drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora
Če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, lahko iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi. Kadar se vaši osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov. Poleg tega imate pravico, da iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi, kadar se osebni podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne ali statistične namene, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu.

Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov
Od podjetja AlpVent imate pravico zahtevati, da za vas ne velja odločitev, ki temelji le na avtomatizirani obdelavi vaših osebnih podatkov, če ima ta odločitev za vas pravne učinke ali znatno vpliva na vas.

Pravica do vložitve pritožbe
V primeru domnevne kršitve veljavnih zakonov o zasebnosti lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu za zaščito podatkov v državi, kjer prebivate, ali kjer se je domnevna kršitev zgodila.

Pravica do izbrisa
Od podjetja AlpVent lahko kadar koli zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, če:
osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani ali drugače obdelani;
obdelava temelji na vašem soglasju in svoje soglasje umaknete, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage;
obdelava temelji na vašem soglasju in ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage;
so bili osebni podatki obdelani nezakonito;
je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti;
so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe, ki se ponujajo neposredno otroku. Obdelava osebnih podatkov otroka je zakonita, kadar ima otrok vsaj 16 let. Kadar je otrok mlajši od 16 let, je takšna obdelava zakonita le, če za otroka takšno privolitev da ali odobri njegov starš ali skrbnik.

7. Veljavnost Politike

Ta Politika je objavljena na ALPVENT in začne veljati 25. 5. 2018.